This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:30:10

anonymous login:
Last login: Mon Dec 06 15:30:01 CET 2021 from -.228.broadband11.iol.cz on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//akademicke-prace
Akademické práce

Mé absolventské práce obhájené na Fakultě sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve studijním programu Ekonomika a management.

Bakalářské práce

Elektronické obchodování a predikce jeho rozvoje v integrované Evropě

Školní rok: 2001/2002

Ke stažení: bakalarka.pdf

Tato práce si klade za hlavní cíl poskytnout ucelený pohled na problematiku elektronického obchodování z mnoha různých aspektů. V první části textu se čtenář seznámí se základními pojmy užívanými v souvislosti s internetem a internetovými technologiemi. Poté je vysvětlena spojitost těchto nových elektronických prostředků s řízením moderního podniku, přičemž je brán zřetel i na využití v oblastech řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky, marketingu, zajišťování bezhotovostních plateb i v dalších oblastech činnosti podniku. Nemalý význam má v elektronickém obchodování jeho bezpečnost, čili se zmiňuji také o způsobech zabezpečení elektronického přenosu dat a část práce je věnována i elektronickém podpisu jako novému přístupu k podepisování a zajišťování identifikace, autentizace a integrity dokumentů v elektronické podobě. Ve střední části této práce je zmínka o hlavních přístupech k řešení elektronického obchodu v praxi. Popisuji také základní právní úpravy odlišností při uzavírání elektronických smluv a vše je vysvětleno v kontextu evropského práva. Závěrem se snažím vyjmenovat všechny základní faktory ovlivňující rozšiřování elektronického obchodování zejména v České republice, ve střední Evropě a Evropské unii a ve světě s formulováním mého názoru na celou problematiku předpovědi rozvoje elektronického obchodování.

Diplomové práce

Implementace internetového obchodování v podnikové sféře

Školní rok: 2003/2004

Ke stažení: diplomka.pdf

Tato práce si klade za cíl poskytnout ucelený a téměř komplexní pohled na problematiku implementace internetového obchodování v podnicích orientovaných zčásti nebo zcela na získávání zákazníků prostřednictvím internetu. V první části věnované teoretickým informacím se zaměřuji na aktuální souvislosti ovlivňující rozvoj elektronického obchodu a zmíněny jsou především legislativní a jiné podmínky pro vývoj elektronického obchodování v České republice. Je také popsán a zdůrazněn vliv programů Evropské unie na realizaci myšlenky informační společnosti. V dalších částech zaměřuji pozornost na shrnutí základních designérských pravidel pro realizaci úspěšného internetového obchodu a jsou popsány jeho jednotlivé součásti. Praktickou část představuje konkrétní implementace internetového obchodu a popis její funkčnosti. Cílem této části je zejména ukázat jednotlivé kroky, kterými musí tvůrce obchodu projít na cestě k vytvoření základní kostry webové aplikace. Závěrečnou část práce doplňuje pojednání o bezpečnostních problémech dnešních informačních systémů a doporučení, která by se měla při tvorbě webových aplikací dodržovat. Také zmiňuji některé popisy a příklady útoků na internetový obchod za použití standardních hackerských metod a demonstruji tak důležitost zabezpečení na všech systémových úrovních. Závěrem stručně deklaruji základní doporučení pro tvorbu jakékoliv aplikace internetového obchodu.

#stat /var/www/psika.cz/studium/akademicke-prace
File: '/var/www/psika.cz/studium/akademicke-prace'
Size: 3755Inode: 330066regular file
Birth: 2009-06-11 18:30
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
15:30:10 up 189 days, 6 hours, 7 minutes, 9 seconds, 4 users (1 675), load average: 0.00, 0.02, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 06.12.2021 15:30:10 in 9.3 milliseconds
##exit 0